Kvkk Aydınlatma Metni

Ortopedistler.Com Telefon : +90 (850) 304-3905

Ortopedistler İletişim

“Kişisel Verilerin Korunması Kanunu” Aydınlatma Metni

Tanımlar

İşbu aydınlatma metninde geçen;

Kişisel Veri: Kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgiyi,

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”): 7 Nisan 2016 tarihinde Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe giren 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nu,

Ortopedistler.Com: Sultan Selim Mahallesi Işın Sokak No: 3A  Kağıthane / İSTANBUL Adresinde Mükim Ortopedistler.Com' u

Veri İşleyen: Veri sorumlusunun verdiği yetkiye dayanarak onun adına Kişisel Verileri işleyen gerçek veya tüzel kişiyi,

Veri Sorumlusu: Kişisel Verilerin işleme amaçlarını ve vasıtalarını belirleyen, veri kayıt sisteminin kurulmasından ve yönetilmesinden sorumlu olan gerçek veya tüzel kişiyi, ifade eder.

Veri Sorumlusu

KVKK uyarınca muhatap, hasta, doktor, tedarikçi, ziyaretçi, çalışan, stajer sıfatıyla paylaştığınız kişisel verileriniz; veri sorumlusu olarak belirlenen Ortopedistler.Com tüzel kişiliği tarafından aşağıda belirtilen kapsamda değerlendirilecektir.

Kişisel Verilerin İşlenme Amacı

KVKK’nın 4., 5. ve 6. maddeleri uyarınca kişisel verileriniz;

 • Hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun
 • Doğru ve gerektiğinde güncel
 • Belirli, açık ve meşru amaçlar için
 • İşlendikleri amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü
 • İlgili mevzuatta öngörülen veya işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar muhafaza edilme

kurallarına uygun bir şekilde Ortopedistler.Com' un aşağıda yer alan faaliyetleri ile bağlantılı olacak şekilde işlenecektir.

Ortopedistler.Com Verilerinizi Nasıl Kullanır

Hastalar / Ziyaretçiler İçin

 • Web Sitemiz Üzerinden Alınan Randevuya İstinaden adınız, soyadınız, telefon numaranız ve bize iletilen şikayetiniz sizinle iletişime geçebilmek için randevu alınan doktora, fizyoterapiste veya medikal ortopedi firmasına iletilir. Randevu almak için hastaların Ortopedistler.Com' a üye olmaları gerekmemektedir. Ortopedistler.Com' u telefonla arayan hastalar kvkk bildirimi hatırlatılarak ve onay alınarak doktora yönlendirilir. 

Doktorlar / Fizyoterapistler / Medikal Firmalar İçin

 • Web sitemize kayıt olan doktorlar, fizyoterapistler ve medikal ortopedi şahıs, hastane, özel, klinik gibi firmaların, telefon numaraları, whatsapp numaraları, adres bilgileri, branşları gibi bilgiler web sitesinde profesyonel üyelerimizin isteği üzerine paylaşılır. Ortopedistler.Com hastaların ortopedi doktorlarına ve fizyoterapistlere daha hızlı ulaşabilmeleri için kuruldu. Ortopedistler.Com' u arayan hastalar doktor, fizyoterapist veya medikal ortopedi firması aradığında firma bilgileri hasta ile paylaşılabilir. 

Kişisel Verilerin Aktarımı

KVKK’nın 8. ve 9. maddeleri uyarınca kişisel verileriniz yukarıda sayılan amaçlar dahilinde, Ortopedistler.Com' un faaliyetlerinin sürdürülebilmesi için Kişisel Veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde gerekli görülen üçüncü kişilere (randevu alınan doktora, fizyoterapiste, medikal ortopedi firmasına) aktarılabilecektir.

Kişisel Veri Sahibinin Hakları

KVKK’nın 11. maddesi uyarınca herkes, veri sorumlusuna başvurarak kendisiyle ilgili;

 1. Kişisel verilerinin işlenip işlenmediğini öğrenme,
 2. Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 3. Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

ç) Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

 1. Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,
 2. KVKK 7. maddede öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
 3. (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 4. İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

ğ) Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme, haklarına sahiptir.

Yukarıda belirtilen haklarınız ile ilgili Ortopedistler.Com' a yazılı olarak başvurmanız halinde, talebinizin niteliğine göre en geç 30 (otuz) gün içerisinde yanıt verilecektir.

Başvurunuzu açık, anlaşır bir şekilde ve kimlik ve adres bilgilerinizi tespit edici belgeleri de ekleyerek, yazılı ve ıslak imzalı olarak elden, postayla ya da noter kanalıyla Sultan Selim Mahallesi Işın Sokak NO: 3A Kağıthane / İSTANBUL adresine ulaştırmanız gerekmektedir.